शिक्षकदिन निम्मित्त तुम्हाला सादर वन्दनं

गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा
आम्ही चालवू हां पुढे वारसा
शिक्षकदिन निम्मित्त तुम्हाला
सादर वन्दनं

शिक्षक दिवश्च्या शुभेचछा

आपल्यामुलेच आमही घडलो
आपणांस सादर वन्दनं
शिक्षक दिवश्च्या शुभेचछा

Archives

%d bloggers like this: